Làng nghề mứt gừng phục vụ Tết

8
Làng nghề mứt gừng phục vụ Tết

Làng nghề mứt gừng phục vụ Tết

Làng nghề mứt gừng phục vụ Tết

Làng nghề mứt gừng phục vụ Tết

Làng nghề mứt gừng phục vụ Tết

Làng nghề mứt gừng phục vụ Tết

Làng nghề mứt gừng phục vụ Tết

Làng nghề mứt gừng phục vụ Tết

Làng nghề mứt gừng phục vụ Tết

Làng nghề mứt gừng phục vụ Tết

Làng nghề mứt gừng phục vụ Tết

Làng nghề mứt gừng phục vụ Tết

Làng nghề mứt gừng phục vụ Tết

Làng nghề mứt gừng phục vụ Tết

Làng nghề mứt gừng phục vụ Tết

Làng nghề mứt gừng phục vụ Tết

Làng nghề mứt gừng phục vụ Tết

Làng nghề mứt gừng phục vụ Tết

Làng nghề mứt gừng phục vụ Tết

Làng nghề mứt gừng phục vụ Tết

Võ Thạnh

Nguồn: VnExpress.net