Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội XIII

6
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội XIII

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội XIII

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội XIII

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội XIII

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội XIII

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội XIII

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội XIII

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội XIII

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội XIII

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội XIII

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội XIII

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội XIII

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội XIII

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội XIII

Giang Huy

Nguồn: VnExpress.net