Lắp đặt toa metro lên đường ray tại depot

3
Lắp đặt toa metro lên đường ray tại depot

Lắp đặt toa metro lên đường ray tại depot

Lắp đặt toa metro lên đường ray tại depot

Lắp đặt toa metro lên đường ray tại depot

Lắp đặt toa metro lên đường ray tại depot

Lắp đặt toa metro lên đường ray tại depot

Lắp đặt toa metro lên đường ray tại depot

Lắp đặt toa metro lên đường ray tại depot

Lắp đặt toa metro lên đường ray tại depot

Lắp đặt toa metro lên đường ray tại depot

Lắp đặt toa metro lên đường ray tại depot

Lắp đặt toa metro lên đường ray tại depot

Lắp đặt toa metro lên đường ray tại depot

Lắp đặt toa metro lên đường ray tại depot

Lắp đặt toa metro lên đường ray tại depot

Lắp đặt toa metro lên đường ray tại depot

Lắp đặt toa metro lên đường ray tại depot

Lắp đặt toa metro lên đường ray tại depot

Lắp đặt toa metro lên đường ray tại depot

Lắp đặt toa metro lên đường ray tại depot

Quỳnh Trần – Hữu Khoa

Nguồn: VnExpress.net