Lính công binh chi viện vào hiện trường vụ 45 người bị vùi lấp

3
Lính công binh chi viện vào hiện trường vụ 45 người bị vùi lấp

Lính công binh chi viện vào hiện trường vụ 45 người bị vùi lấp

Lính công binh chi viện vào hiện trường vụ 45 người bị vùi lấp

Lính công binh chi viện vào hiện trường vụ 45 người bị vùi lấp

Lính công binh chi viện vào hiện trường vụ 45 người bị vùi lấp

Lính công binh chi viện vào hiện trường vụ 45 người bị vùi lấp

Lính công binh chi viện vào hiện trường vụ 45 người bị vùi lấp

Lính công binh chi viện vào hiện trường vụ 45 người bị vùi lấp

Lính công binh chi viện vào hiện trường vụ 45 người bị vùi lấp

Lính công binh chi viện vào hiện trường vụ 45 người bị vùi lấp

Lính công binh chi viện vào hiện trường vụ 45 người bị vùi lấp

Lính công binh chi viện vào hiện trường vụ 45 người bị vùi lấp

Lính công binh chi viện vào hiện trường vụ 45 người bị vùi lấp

Lính công binh chi viện vào hiện trường vụ 45 người bị vùi lấp

Lính công binh chi viện vào hiện trường vụ 45 người bị vùi lấp

Lính công binh chi viện vào hiện trường vụ 45 người bị vùi lấp

Lính công binh chi viện vào hiện trường vụ 45 người bị vùi lấp

Lính công binh chi viện vào hiện trường vụ 45 người bị vùi lấp

Hoàng Phương – Đắc Thành

Nguồn: VnExpress.net