Loạt nổ lốp ở Grand Prix Anh

2
Loạt nổ lốp ở Grand Prix Anh

Loạt nổ lốp ở Grand Prix Anh

Loạt nổ lốp ở Grand Prix Anh

Loạt nổ lốp ở Grand Prix Anh

Loạt nổ lốp ở Grand Prix Anh

Loạt nổ lốp ở Grand Prix Anh

Loạt nổ lốp ở Grand Prix Anh

Loạt nổ lốp ở Grand Prix Anh

Loạt nổ lốp ở Grand Prix Anh

Loạt nổ lốp ở Grand Prix Anh

Loạt nổ lốp ở Grand Prix Anh

Loạt nổ lốp ở Grand Prix Anh

Loạt nổ lốp ở Grand Prix Anh

Loạt nổ lốp ở Grand Prix Anh

Loạt nổ lốp ở Grand Prix Anh

Loạt nổ lốp ở Grand Prix Anh

Loạt nổ lốp ở Grand Prix Anh

Loạt nổ lốp ở Grand Prix Anh

Loạt nổ lốp ở Grand Prix Anh

Loạt nổ lốp ở Grand Prix Anh

Ảnh: Motorsport, XPB

Nguồn: VnExpress.net