Lũ quét tàn phá Indonesia, Đông Timor

2
Lũ quét tàn phá Indonesia, Đông Timor

Lũ quét tàn phá Indonesia, Đông Timor

Lũ quét tàn phá Indonesia, Đông Timor

Lũ quét tàn phá Indonesia, Đông Timor

Lũ quét tàn phá Indonesia, Đông Timor

Lũ quét tàn phá Indonesia, Đông Timor

Lũ quét tàn phá Indonesia, Đông Timor

Lũ quét tàn phá Indonesia, Đông Timor

Lũ quét tàn phá Indonesia, Đông Timor

Lũ quét tàn phá Indonesia, Đông Timor

Lũ quét tàn phá Indonesia, Đông Timor

Lũ quét tàn phá Indonesia, Đông Timor

Lũ quét tàn phá Indonesia, Đông Timor

Lũ quét tàn phá Indonesia, Đông Timor

Theo AFP/Reuters

Nguồn: VnExpress.net