Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

4
Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

vd

 
 


Video khu vườn mùa xuân nhà chị Hiếu.

Phan Dương
Ảnh: Kim H. Murray Today

Nguồn: VnExpress.net