Messi không dự buổi kiểm tra sức khỏe của Barca

2
Messi không dự buổi kiểm tra sức khỏe của Barca

Messi không dự buổi kiểm tra sức khỏe của Barca

Messi không dự buổi kiểm tra sức khỏe của Barca

Messi không dự buổi kiểm tra sức khỏe của Barca

Messi không dự buổi kiểm tra sức khỏe của Barca

Messi không dự buổi kiểm tra sức khỏe của Barca

Messi không dự buổi kiểm tra sức khỏe của Barca

Messi không dự buổi kiểm tra sức khỏe của Barca

Messi không dự buổi kiểm tra sức khỏe của Barca

Messi không dự buổi kiểm tra sức khỏe của Barca

Messi không dự buổi kiểm tra sức khỏe của Barca

Messi không dự buổi kiểm tra sức khỏe của Barca

Messi không dự buổi kiểm tra sức khỏe của Barca

Messi không dự buổi kiểm tra sức khỏe của Barca

Ảnh: FC Barcelona, BR

Nguồn: VnExpress.net