Một nghìn học sinh tiểu học lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

2
Một nghìn học sinh tiểu học lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Một nghìn học sinh tiểu học lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Một nghìn học sinh tiểu học lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Một nghìn học sinh tiểu học lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Một nghìn học sinh tiểu học lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Một nghìn học sinh tiểu học lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Một nghìn học sinh tiểu học lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Một nghìn học sinh tiểu học lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Một nghìn học sinh tiểu học lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Một nghìn học sinh tiểu học lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Một nghìn học sinh tiểu học lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Một nghìn học sinh tiểu học lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Một nghìn học sinh tiểu học lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Một nghìn học sinh tiểu học lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Một nghìn học sinh tiểu học lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Một nghìn học sinh tiểu học lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Một nghìn học sinh tiểu học lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Một nghìn học sinh tiểu học lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Giang Huy

Nguồn: VnExpress.net