Mùa thu hoạch muối ở An Ngãi

0
Mùa thu hoạch muối ở An Ngãi

Mùa thu hoạch muối ở An Ngãi

Mùa thu hoạch muối ở An Ngãi

Mùa thu hoạch muối ở An Ngãi

Mùa thu hoạch muối ở An Ngãi

Mùa thu hoạch muối ở An Ngãi

Mùa thu hoạch muối ở An Ngãi

Mùa thu hoạch muối ở An Ngãi

Mùa thu hoạch muối ở An Ngãi

Mùa thu hoạch muối ở An Ngãi

Mùa thu hoạch muối ở An Ngãi

Mùa thu hoạch muối ở An Ngãi

Mùa thu hoạch muối ở An Ngãi

Mùa thu hoạch muối ở An Ngãi

Mùa thu hoạch muối ở An Ngãi

Mùa thu hoạch muối ở An Ngãi

Mùa thu hoạch muối ở An Ngãi

Mùa thu hoạch muối ở An Ngãi

Mùa thu hoạch muối ở An Ngãi

Mùa thu hoạch muối ở An Ngãi

Trường Hà

Nguồn: VnExpress.net