Nấu 800 suất ăn miễn phí phục vụ ba bệnh viện Đà Nẵng

3
Nấu 800 suất ăn miễn phí phục vụ ba bệnh viện Đà Nẵng

Nấu 800 suất ăn miễn phí phục vụ ba bệnh viện Đà Nẵng

Nấu 800 suất ăn miễn phí phục vụ ba bệnh viện Đà Nẵng

Nấu 800 suất ăn miễn phí phục vụ ba bệnh viện Đà Nẵng

Nấu 800 suất ăn miễn phí phục vụ ba bệnh viện Đà Nẵng

Nấu 800 suất ăn miễn phí phục vụ ba bệnh viện Đà Nẵng

Nấu 800 suất ăn miễn phí phục vụ ba bệnh viện Đà Nẵng

Nấu 800 suất ăn miễn phí phục vụ ba bệnh viện Đà Nẵng

Nấu 800 suất ăn miễn phí phục vụ ba bệnh viện Đà Nẵng

Nấu 800 suất ăn miễn phí phục vụ ba bệnh viện Đà Nẵng

Nấu 800 suất ăn miễn phí phục vụ ba bệnh viện Đà Nẵng

Nấu 800 suất ăn miễn phí phục vụ ba bệnh viện Đà Nẵng

Nấu 800 suất ăn miễn phí phục vụ ba bệnh viện Đà Nẵng

Nấu 800 suất ăn miễn phí phục vụ ba bệnh viện Đà Nẵng

Nấu 800 suất ăn miễn phí phục vụ ba bệnh viện Đà Nẵng

Nấu 800 suất ăn miễn phí phục vụ ba bệnh viện Đà Nẵng

Nấu 800 suất ăn miễn phí phục vụ ba bệnh viện Đà Nẵng

Nấu 800 suất ăn miễn phí phục vụ ba bệnh viện Đà Nẵng

Nấu 800 suất ăn miễn phí phục vụ ba bệnh viện Đà Nẵng

Nấu 800 suất ăn miễn phí phục vụ ba bệnh viện Đà Nẵng

Tiếp tế.

 
 


Nấu 800 suất ăn mỗi ngày tiếp tế bệnh viện Đà Nẵng. Video: Gia Chính

Gia Chính

Gia Chính

Nguồn: VnExpress.net