Ngày Độc lập trong hình ảnh tư liệu

2
Ngày Độc lập trong hình ảnh tư liệu

Ngày Độc lập trong hình ảnh tư liệu

Ngày Độc lập trong hình ảnh tư liệu

Ngày Độc lập trong hình ảnh tư liệu

Ngày Độc lập trong hình ảnh tư liệu

Ngày Độc lập trong hình ảnh tư liệu

Ngày Độc lập trong hình ảnh tư liệu

Ngày Độc lập trong hình ảnh tư liệu

Ngày Độc lập trong hình ảnh tư liệu

Ngày Độc lập trong hình ảnh tư liệu

Ngày Độc lập trong hình ảnh tư liệu

Ngày Độc lập trong hình ảnh tư liệu

Ngọc Thành (Ảnh tư liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng lịch sử quân sự)

Nguồn: VnExpress.net