Nghề đốt than vào vụ Tết

8
Nghề đốt than vào vụ Tết

Nghề đốt than vào vụ Tết

Nghề đốt than vào vụ Tết

Nghề đốt than vào vụ Tết

Nghề đốt than vào vụ Tết

Nghề đốt than vào vụ Tết

Nghề đốt than vào vụ Tết

Nghề đốt than vào vụ Tết

Nghề đốt than vào vụ Tết

Nghề đốt than vào vụ Tết

Nghề đốt than vào vụ Tết

Nghề đốt than vào vụ Tết

Nghề đốt than vào vụ Tết

Nghề đốt than vào vụ Tết

Nghề đốt than vào vụ Tết

Nghề đốt than vào vụ Tết

Nghề đốt than vào vụ Tết

Nghề đốt than vào vụ Tết

Nghề đốt than vào vụ Tết

 
 


Công nhân đốt than ở Cẩm Thuỷ. Video: Lê Hoàng.

Lê Hoàng

Nguồn: VnExpress.net