Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang độc

4
Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang ‘độc’

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang ‘độc’

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang ‘độc’

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang ‘độc’

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang ‘độc’

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang ‘độc’

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang ‘độc’

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang ‘độc’

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang ‘độc’

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang ‘độc’

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang ‘độc’

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang ‘độc’

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang

Nghệ sĩ Hong Kong thiết kế khẩu trang ‘độc’

Ảnh: AP

Nguồn: VnExpress.net