Ngư dân được mùa cá hố

20
Ngư dân được mùa cá hố

Ngư dân được mùa cá hố

Ngư dân được mùa cá hố

Ngư dân được mùa cá hố

Ngư dân được mùa cá hố

Ngư dân được mùa cá hố

Ngư dân được mùa cá hố

Ngư dân được mùa cá hố

Ngư dân được mùa cá hố

Ngư dân được mùa cá hố

Ngư dân được mùa cá hố

Ngư dân được mùa cá hố

Ngư dân được mùa cá hố

Ngư dân được mùa cá hố

Ngư dân được mùa cá hố

Ngư dân được mùa cá hố

Ngư dân được mùa cá hố

Ngư dân được mùa cá hố

Ngư dân được mùa cá hố

Ngư dân được mùa cá hố

Ngư dân được mùa cá hố

Ngư dân được mùa cá hố

Ngư dân được mùa cá hố

Ngư dân được mùa cá hố

Video: Ngư dân Quảng Nam trúng cá hố đem phơi khô

 
 

Ngư dân phơi cá hố. Video: Đắc Thành

Đắc Thành

Nguồn: VnExpress.net