Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày

6
Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày

Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày

Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày

Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày

Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày

Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày

Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày

Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày

Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày

Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày

Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày

Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày

Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày

Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày

Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày

Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày

Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày

Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày

Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày

Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày

Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày

Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày

Nướng và hấp cá trích

 
 

Người dân chế biến cá trích. Video: Đức Hùng.

Đức Hùng

Nguồn: VnExpress.net