Người Cần Thơ chật vật trong triều cường

3
Người Cần Thơ chật vật trong triều cường

Người Cần Thơ chật vật trong triều cường

Người Cần Thơ chật vật trong triều cường

Người Cần Thơ chật vật trong triều cường

Người Cần Thơ chật vật trong triều cường

Người Cần Thơ chật vật trong triều cường

Người Cần Thơ chật vật trong triều cường

Người Cần Thơ chật vật trong triều cường

Người Cần Thơ chật vật trong triều cường

Người Cần Thơ chật vật trong triều cường

Người Cần Thơ chật vật trong triều cường

Người Cần Thơ chật vật trong triều cường

Người Cần Thơ chật vật trong triều cường

Người Cần Thơ chật vật trong triều cường

Người Cần Thơ chật vật trong triều cường

Người Cần Thơ chật vật trong triều cường

Người Cần Thơ chật vật trong triều cường

Người Cần Thơ chật vật trong triều cường

Người Cần Thơ chật vật trong triều cường

Người Cần Thơ chật vật trong triều cường

Cửu Long

Nguồn: VnExpress.net