Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

3
Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

Vi deo Người dân du xuân Yên Tử trong sương mù

 
 

Người dân du xuân Yên Tử. Video: Minh Cương

Minh Cương

Nguồn: VnExpress.net