Người dân thả cả tấn cá trong ngày cúng ông Táo

7
Người dân thả cả tấn cá trong ngày cúng ông Táo

Người dân thả cả tấn cá trong ngày cúng ông Táo

Người dân thả cả tấn cá trong ngày cúng ông Táo

Người dân thả cả tấn cá trong ngày cúng ông Táo

Người dân thả cả tấn cá trong ngày cúng ông Táo

Người dân thả cả tấn cá trong ngày cúng ông Táo

Người dân thả cả tấn cá trong ngày cúng ông Táo

Người dân thả cả tấn cá trong ngày cúng ông Táo

Người dân thả cả tấn cá trong ngày cúng ông Táo

Người dân thả cả tấn cá trong ngày cúng ông Táo

Người dân thả cả tấn cá trong ngày cúng ông Táo

Người dân thả cả tấn cá trong ngày cúng ông Táo

Người dân thả cả tấn cá trong ngày cúng ông Táo

Người dân thả cả tấn cá trong ngày cúng ông Táo

Người dân thả cả tấn cá trong ngày cúng ông Táo

Người dân thả cả tấn cá trong ngày cúng ông Táo

Người dân thả cả tấn cá trong ngày cúng ông Táo

Người dân thả cả tấn cá trong ngày cúng ông Táo

Người dân thả cả tấn cá trong ngày cúng ông Táo

Người dân thả cả tấn cá trong ngày cúng ông Táo

Thuê thuyền ra giữa sông thả cá cúng ông Táo

 
 

Thuê thuyền ra giữa sông thả cá cúng ông Táo. Video: Tuấn Việt – Lộc Chung.

Ngọc Thành – Hữu Khoa

Nguồn: VnExpress.net