Người dân tham quan đoàn tàu Nhổn – ga Hà Nội

3
Người dân tham quan đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội

Người dân tham quan đoàn tàu Nhổn – ga Hà Nội

Người dân tham quan đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội

Người dân tham quan đoàn tàu Nhổn – ga Hà Nội

Người dân tham quan đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội

Người dân tham quan đoàn tàu Nhổn – ga Hà Nội

Người dân tham quan đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội

Người dân tham quan đoàn tàu Nhổn – ga Hà Nội

Người dân tham quan đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội

Người dân tham quan đoàn tàu Nhổn – ga Hà Nội

Người dân tham quan đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội

Người dân tham quan đoàn tàu Nhổn – ga Hà Nội

Người dân tham quan đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội

Người dân tham quan đoàn tàu Nhổn – ga Hà Nội

Người dân tham quan đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội

Người dân tham quan đoàn tàu Nhổn – ga Hà Nội

Người dân tham quan đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội

Người dân tham quan đoàn tàu Nhổn – ga Hà Nội

Người dân tham quan đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội

Người dân tham quan đoàn tàu Nhổn – ga Hà Nội

Người dân tham quan đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội

Người dân tham quan đoàn tàu Nhổn – ga Hà Nội

Ngọc Thành

Nguồn: VnExpress.net