Người dân thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch

7
Người dân thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch

Người dân thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch

Người dân thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch

Người dân thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch

Người dân thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch

Người dân thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch

Người dân thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch

Người dân thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch

Người dân thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch

Người dân thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch

Người dân thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch

Người dân thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch

Người dân thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch

Người dân thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch

Người dân thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch

Người dân thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch

Người dân thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch

Người dân thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch

Người dân thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch

Người dân thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch

Người dân Hà Tĩnh thụ phấn bổ sung cho bưởi Phúc Trạch

 
 


Người dân Hà Tĩnh thụ phấn bổ sung cho bưởi Phúc Trạch. Video: Đức Hùng

Đức Hùng

Nguồn: VnExpress.net