Người được, kẻ mất ở V-League 2020

4
Người được, kẻ mất ở V-League 2020

Người được, kẻ mất ở V-League 2020

Người được, kẻ mất ở V-League 2020

Người được, kẻ mất ở V-League 2020

Người được, kẻ mất ở V-League 2020

Người được, kẻ mất ở V-League 2020

Người được, kẻ mất ở V-League 2020

Người được, kẻ mất ở V-League 2020

Người được, kẻ mất ở V-League 2020

Người được, kẻ mất ở V-League 2020

Người được, kẻ mất ở V-League 2020

Người được, kẻ mất ở V-League 2020

Người được, kẻ mất ở V-League 2020

Người được, kẻ mất ở V-League 2020

Người được, kẻ mất ở V-League 2020

Người được, kẻ mất ở V-League 2020

Người được, kẻ mất ở V-League 2020

Người được, kẻ mất ở V-League 2020

Kim Hòa – Đức Đồng – Lâm Thỏa

Nguồn: VnExpress.net