Người miền Trung chằng chống nhà cửa tránh bão Molave

3
Người miền Trung chằng chống nhà cửa tránh bão Molave

Người miền Trung chằng chống nhà cửa tránh bão Molave

Người miền Trung chằng chống nhà cửa tránh bão Molave

Người miền Trung chằng chống nhà cửa tránh bão Molave

Người miền Trung chằng chống nhà cửa tránh bão Molave

Người miền Trung chằng chống nhà cửa tránh bão Molave

Người miền Trung chằng chống nhà cửa tránh bão Molave

Người miền Trung chằng chống nhà cửa tránh bão Molave

Người miền Trung chằng chống nhà cửa tránh bão Molave

Người miền Trung chằng chống nhà cửa tránh bão Molave

Người miền Trung chằng chống nhà cửa tránh bão Molave

Người miền Trung chằng chống nhà cửa tránh bão Molave

Người miền Trung chằng chống nhà cửa tránh bão Molave

Người miền Trung chằng chống nhà cửa tránh bão Molave

Người miền Trung chằng chống nhà cửa tránh bão Molave

Người miền Trung chằng chống nhà cửa tránh bão Molave

Người miền Trung chằng chống nhà cửa tránh bão Molave

Người miền Trung chằng chống nhà cửa tránh bão Molave

Người miền Trung chằng chống nhà cửa tránh bão Molave

Người miền Trung chằng chống nhà cửa tránh bão Molave

Đắc Thành – Phạm Linh – Nguyễn Đông – Việt Quốc

Nguồn: VnExpress.net