Người miền Trung chạy bão Noul

3
Người miền Trung chạy bão Noul

Người miền Trung chạy bão Noul

Người miền Trung chạy bão Noul

Người miền Trung chạy bão Noul

Người miền Trung chạy bão Noul

Người miền Trung chạy bão Noul

Người miền Trung chạy bão Noul

Người miền Trung chạy bão Noul

Người miền Trung chạy bão Noul

Người miền Trung chạy bão Noul

Người miền Trung chạy bão Noul

Người miền Trung chạy bão Noul

Người miền Trung chạy bão Noul

Người miền Trung chạy bão Noul

Người miền Trung chạy bão Noul

Người miền Trung chạy bão Noul

Người miền Trung chạy bão Noul

Người miền Trung chạy bão Noul

Người miền Trung chạy bão Noul

Người miền Trung chạy bão Noul

Người miền Trung chạy bão Noul

Người miền Trung chạy bão Noul

Nguyễn Đông – Võ Thạnh – Đắc Thành – Hoàng Táo

Nguồn: VnExpress.net