Người miền Trung chạy lũ

2
Người miền Trung chạy lũ

Người miền Trung chạy lũ

Người miền Trung chạy lũ

Người miền Trung chạy lũ

Người miền Trung chạy lũ

Người miền Trung chạy lũ

Người miền Trung chạy lũ

Người miền Trung chạy lũ

Người miền Trung chạy lũ

Người miền Trung chạy lũ

Người miền Trung chạy lũ

Người miền Trung chạy lũ

Người miền Trung chạy lũ

Người miền Trung chạy lũ

Người miền Trung chạy lũ

Người miền Trung chạy lũ

Người miền Trung chạy lũ

Người miền Trung chạy lũ

Người miền Trung chạy lũ

Người miền Trung chạy lũ

Người miền Trung chạy lũ

Người miền Trung chạy lũ

Người miền Trung chạy lũ

Người miền Trung chạy lũ

Nguyễn Đông – Hữu Khoa – Hoàng Táo

Nguồn: VnExpress.net