Người Mỹ chạy bão

14
Người Mỹ chạy bão

Người Mỹ chạy bão

Người Mỹ chạy bão

Người Mỹ chạy bão

Người Mỹ chạy bão

Người Mỹ chạy bão

Người Mỹ chạy bão

Người Mỹ chạy bão

Người Mỹ chạy bão

Người Mỹ chạy bão

Người Mỹ chạy bão

Người Mỹ chạy bão

Người Mỹ chạy bão

Người Mỹ chạy bão

Người Mỹ chạy bão

Người Mỹ chạy bão

Người Mỹ chạy bão

Người Mỹ chạy bão

Người Mỹ chạy bão

Người Mỹ chạy bão

Người Mỹ chạy bão

Người Mỹ chạy bão

Ảnh: AP, Shutterstock

Nguồn: VnExpress.net