Người Mỹ gia cố đề phòng bạo loạn bầu cử

3
Người Mỹ gia cố đề phòng bạo loạn bầu cử

Người Mỹ gia cố đề phòng bạo loạn bầu cử

Người Mỹ gia cố đề phòng bạo loạn bầu cử

Người Mỹ gia cố đề phòng bạo loạn bầu cử

Người Mỹ gia cố đề phòng bạo loạn bầu cử

Người Mỹ gia cố đề phòng bạo loạn bầu cử

Người Mỹ gia cố đề phòng bạo loạn bầu cử

Người Mỹ gia cố đề phòng bạo loạn bầu cử

Người Mỹ gia cố đề phòng bạo loạn bầu cử

Người Mỹ gia cố đề phòng bạo loạn bầu cử

Người Mỹ gia cố đề phòng bạo loạn bầu cử

Người Mỹ gia cố đề phòng bạo loạn bầu cử

Người Mỹ gia cố đề phòng bạo loạn bầu cử

Người Mỹ gia cố đề phòng bạo loạn bầu cử

Người Mỹ gia cố đề phòng bạo loạn bầu cử

Người Mỹ gia cố đề phòng bạo loạn bầu cử

Người Mỹ gia cố đề phòng bạo loạn bầu cử

Người Mỹ gia cố đề phòng bạo loạn bầu cử

Người Mỹ gia cố đề phòng bạo loạn bầu cử

Người Mỹ gia cố đề phòng bạo loạn bầu cử

Thủ đô Mỹ thắt chặt an ninh trước bầu cử

 
 

Thủ đô Mỹ thắt chặt an ninh trước bầu cử. Video: AP.

Nguồn: VnExpress.net