Người Mỹ nín thở theo dõi kết quả bầu cử

4
Người Mỹ nín thở theo dõi kết quả bầu cử

Người Mỹ nín thở theo dõi kết quả bầu cử

Người Mỹ nín thở theo dõi kết quả bầu cử

Người Mỹ nín thở theo dõi kết quả bầu cử

Người Mỹ nín thở theo dõi kết quả bầu cử

Người Mỹ nín thở theo dõi kết quả bầu cử

Người Mỹ nín thở theo dõi kết quả bầu cử

Người Mỹ nín thở theo dõi kết quả bầu cử

Người Mỹ nín thở theo dõi kết quả bầu cử

Người Mỹ nín thở theo dõi kết quả bầu cử

Người Mỹ nín thở theo dõi kết quả bầu cử

Người Mỹ nín thở theo dõi kết quả bầu cử

Người Mỹ nín thở theo dõi kết quả bầu cử

Người Mỹ nín thở theo dõi kết quả bầu cử

Người Mỹ nín thở theo dõi kết quả bầu cử

Người Mỹ nín thở theo dõi kết quả bầu cử

Ảnh: AFP, Reuters. USA Today

Nguồn: VnExpress.net