Người Mỹ tiêm vaccine Covid-19

10
Người Mỹ tiêm vaccine Covid-19

Người Mỹ tiêm vaccine Covid-19

Người Mỹ tiêm vaccine Covid-19

Người Mỹ tiêm vaccine Covid-19

Người Mỹ tiêm vaccine Covid-19

Người Mỹ tiêm vaccine Covid-19

Người Mỹ tiêm vaccine Covid-19

Người Mỹ tiêm vaccine Covid-19

Người Mỹ tiêm vaccine Covid-19

Người Mỹ tiêm vaccine Covid-19

Người Mỹ tiêm vaccine Covid-19

Người Mỹ tiêm vaccine Covid-19

Người Mỹ tiêm vaccine Covid-19

Người Mỹ tiêm vaccine Covid-19

Người Mỹ tiêm vaccine Covid-19

Người Mỹ tiêm vaccine Covid-19

Người Mỹ tiêm vaccine Covid-19

Người Mỹ tiêm vaccine Covid-19

Người Mỹ tiêm vaccine Covid-19

Người Mỹ tiêm vaccine Covid-19

Người Mỹ tiêm vaccine Covid-19

Người Mỹ tiêm vaccine Covid-19

Ảnh: Reuters.

Nguồn: VnExpress.net