Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

2
Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu

Hàng nghìn người ủng hộ Biden tuần hành ở New York

 
 

Biểu tình tại thành phố New York yêu cầu “kiểm đếm mọi phiếu bầu”. Video: Reuters.

Ảnh: AP, AFP, Reuters

Nguồn: VnExpress.net