Người phụ nữ vẽ tranh bằng vỏ ốc

3
Người phụ nữ

Người phụ nữ ‘vẽ tranh’ bằng vỏ ốc

Người phụ nữ

Người phụ nữ ‘vẽ tranh’ bằng vỏ ốc

Người phụ nữ

Người phụ nữ ‘vẽ tranh’ bằng vỏ ốc

Người phụ nữ

Người phụ nữ ‘vẽ tranh’ bằng vỏ ốc

Người phụ nữ

Người phụ nữ ‘vẽ tranh’ bằng vỏ ốc

Người phụ nữ

Người phụ nữ ‘vẽ tranh’ bằng vỏ ốc

Người phụ nữ

Người phụ nữ ‘vẽ tranh’ bằng vỏ ốc

Người phụ nữ

Người phụ nữ ‘vẽ tranh’ bằng vỏ ốc

Người phụ nữ

Người phụ nữ ‘vẽ tranh’ bằng vỏ ốc

Người phụ nữ

Người phụ nữ ‘vẽ tranh’ bằng vỏ ốc

Người phụ nữ

Người phụ nữ ‘vẽ tranh’ bằng vỏ ốc

Người phụ nữ

Người phụ nữ ‘vẽ tranh’ bằng vỏ ốc

Diệp Phan

Nguồn: VnExpress.net