Người ủng hộ Trump biểu tình phản đối kết quả bầu cử

12
Người ủng hộ Trump biểu tình phản đối kết quả bầu cử

Người ủng hộ Trump biểu tình phản đối kết quả bầu cử

Người ủng hộ Trump biểu tình phản đối kết quả bầu cử

Người ủng hộ Trump biểu tình phản đối kết quả bầu cử

Người ủng hộ Trump biểu tình phản đối kết quả bầu cử

Người ủng hộ Trump biểu tình phản đối kết quả bầu cử

Người ủng hộ Trump biểu tình phản đối kết quả bầu cử

Người ủng hộ Trump biểu tình phản đối kết quả bầu cử

Người ủng hộ Trump biểu tình phản đối kết quả bầu cử

Người ủng hộ Trump biểu tình phản đối kết quả bầu cử

Người ủng hộ Trump biểu tình phản đối kết quả bầu cử

Người ủng hộ Trump biểu tình phản đối kết quả bầu cử

Người ủng hộ Trump biểu tình phản đối

 
 

Đám đông hô khẩu hiệu ủng hộ Trump trước tòa nghị viện bang Michigan ở Lansing.

Người ủng hộ Trump biểu tình phản đối kết quả bầu cử

Người ủng hộ Trump biểu tình phản đối kết quả bầu cử

Reuters/ AFP

Nguồn: VnExpress.net