Người ủng hộ Trump và Biden biểu tình ở Pennsylvania

4
Người ủng hộ Trump và Biden biểu tình ở Pennsylvania

Người ủng hộ Trump và Biden biểu tình ở Pennsylvania

Người ủng hộ Trump và Biden biểu tình ở Pennsylvania

Người ủng hộ Trump và Biden biểu tình ở Pennsylvania

Người ủng hộ Trump và Biden biểu tình ở Pennsylvania

Người ủng hộ Trump và Biden biểu tình ở Pennsylvania

Người ủng hộ Trump và Biden biểu tình ở Pennsylvania

Người ủng hộ Trump và Biden biểu tình ở Pennsylvania

Người ủng hộ Trump và Biden biểu tình ở Pennsylvania

Người ủng hộ Trump và Biden biểu tình ở Pennsylvania

Người ủng hộ Trump và Biden biểu tình ở Pennsylvania

Người ủng hộ Trump và Biden biểu tình ở Pennsylvania

Người ủng hộ Trump và Biden biểu tình ở Pennsylvania

Người ủng hộ Trump và Biden biểu tình ở Pennsylvania

Người ủng hộ Trump và Biden biểu tình ở Pennsylvania

Người ủng hộ Trump và Biden biểu tình ở Pennsylvania

Ảnh: AFP

Nguồn: VnExpress.net