Ngụp lặn dưới biển thu hoạch rong nho

2
Ngụp lặn dưới biển thu hoạch rong nho

Ngụp lặn dưới biển thu hoạch rong nho

Ngụp lặn dưới biển thu hoạch rong nho

Ngụp lặn dưới biển thu hoạch rong nho

Ngụp lặn dưới biển thu hoạch rong nho

Ngụp lặn dưới biển thu hoạch rong nho

Ngụp lặn dưới biển thu hoạch rong nho

Ngụp lặn dưới biển thu hoạch rong nho

Ngụp lặn dưới biển thu hoạch rong nho

Ngụp lặn dưới biển thu hoạch rong nho

Ngụp lặn dưới biển thu hoạch rong nho

Ngụp lặn dưới biển thu hoạch rong nho

Ngụp lặn dưới biển thu hoạch rong nho

Ngụp lặn dưới biển thu hoạch rong nho

Ngụp lặn dưới biển thu hoạch rong nho

Ngụp lặn dưới biển thu hoạch rong nho

Ngụp lặn dưới biển thu hoạch rong nho

Ngụp lặn dưới biển thu hoạch rong nho

Ngụp lặn dưới biển thu hoạch rong nho

Ngụp lặn dưới biển thu hoạch rong nho

Ngụp lặn dưới biển thu hoạch rong nho

Ngụp lặn dưới biển thu hoạch rong nho

Người dân lặn ngụp dưới biển thu hoạch rong nho

 
 

Người dân thu hoạch rong nho. Video: Ngọc Thành

Ngọc Thành

Nguồn: VnExpress.net