Nhà bốn mặt mở ra vườn

1
Nhà bốn mặt mở ra vườn

Nhà bốn mặt mở ra vườn

Nhà bốn mặt mở ra vườn

Nhà bốn mặt mở ra vườn

Nhà bốn mặt mở ra vườn

Nhà bốn mặt mở ra vườn

Nhà bốn mặt mở ra vườn

Nhà bốn mặt mở ra vườn

Nhà bốn mặt mở ra vườn

Nhà bốn mặt mở ra vườn

Nhà bốn mặt mở ra vườn

Nhà bốn mặt mở ra vườn

Nhà bốn mặt mở ra vườn

Nhà bốn mặt mở ra vườn

Nhà bốn mặt mở ra vườn

Nhà bốn mặt mở ra vườn

Nhà bốn mặt mở ra vườn

Nhà bốn mặt mở ra vườn

Nhà bốn mặt mở ra vườn

Nhà bốn mặt mở ra vườn

Nhà bốn mặt mở ra vườn

Nhà bốn mặt mở ra vườn

Nhà bốn mặt mở ra vườn

Nhà bốn mặt mở ra vườn

Minh Trang
Ảnh: Quang Dam
Thiết kế: K.A.N Studio

Nguồn: VnExpress.net