Nhà đá ong, mái ngói giữa Sài Gòn

10
Nhà đá ong, mái ngói giữa Sài Gòn

Nhà đá ong, mái ngói giữa Sài Gòn

Nhà đá ong, mái ngói giữa Sài Gòn

Nhà đá ong, mái ngói giữa Sài Gòn

Nhà đá ong, mái ngói giữa Sài Gòn

Nhà đá ong, mái ngói giữa Sài Gòn

Nhà đá ong, mái ngói giữa Sài Gòn

Nhà đá ong, mái ngói giữa Sài Gòn

Nhà đá ong, mái ngói giữa Sài Gòn

Nhà đá ong, mái ngói giữa Sài Gòn

Nhà đá ong, mái ngói giữa Sài Gòn

Nhà đá ong, mái ngói giữa Sài Gòn

Nhà đá ong, mái ngói giữa Sài Gòn

Nhà đá ong, mái ngói giữa Sài Gòn

Nhà đá ong, mái ngói giữa Sài Gòn

Nhà đá ong, mái ngói giữa Sài Gòn

Nhà đá ong, mái ngói giữa Sài Gòn

Nhà đá ong, mái ngói giữa Sài Gòn

Nhà đá ong, mái ngói giữa Sài Gòn

Nhà đá ong, mái ngói giữa Sài Gòn

Minh Trang

Ảnh: Quang Trần

Thiết kế: MDA Architecture

Nguồn: VnExpress.net