Nhà ống mặc áo giáp ở Sài Gòn

3
Nhà ống

Nhà ống ‘mặc áo giáp’ ở Sài Gòn

Nhà ống

Nhà ống ‘mặc áo giáp’ ở Sài Gòn

Nhà ống

Nhà ống ‘mặc áo giáp’ ở Sài Gòn

Nhà ống

Nhà ống ‘mặc áo giáp’ ở Sài Gòn

Nhà ống

Nhà ống ‘mặc áo giáp’ ở Sài Gòn

Nhà ống

Nhà ống ‘mặc áo giáp’ ở Sài Gòn

Nhà ống

Nhà ống ‘mặc áo giáp’ ở Sài Gòn

Nhà ống

Nhà ống ‘mặc áo giáp’ ở Sài Gòn

Nhà ống

Nhà ống ‘mặc áo giáp’ ở Sài Gòn

Nhà ống

Nhà ống ‘mặc áo giáp’ ở Sài Gòn

Nhà ống

Nhà ống ‘mặc áo giáp’ ở Sài Gòn

Nhà ống

Nhà ống ‘mặc áo giáp’ ở Sài Gòn

Nhà ống

Nhà ống ‘mặc áo giáp’ ở Sài Gòn

Nhà ống

Nhà ống ‘mặc áo giáp’ ở Sài Gòn

Nhà ống

Nhà ống ‘mặc áo giáp’ ở Sài Gòn

Bài: Minh Trang

Ảnh: Thiết Vũ

Thiết kế: KHUÔN Studio

Nguồn: VnExpress.net