Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

3
Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Nhiều nhà dân tan hoang khi nước lũ rút

Gần 20 ngày chống chọi lũ lụt của người dân Quảng Bình

 
 

Gần 20 ngày chống chọi với mưa lũ của người dân Quảng Bình. Video: Anh Phú

Ngọc Thành

Nguồn: VnExpress.net