Nhiều nơi ở Huế vẫn ngập sâu

9
Nhiều nơi ở Huế vẫn ngập sâu

Nhiều nơi ở Huế vẫn ngập sâu

Nhiều nơi ở Huế vẫn ngập sâu

Nhiều nơi ở Huế vẫn ngập sâu

Nhiều nơi ở Huế vẫn ngập sâu

Nhiều nơi ở Huế vẫn ngập sâu

Nhiều nơi ở Huế vẫn ngập sâu

Nhiều nơi ở Huế vẫn ngập sâu

Nhiều nơi ở Huế vẫn ngập sâu

Nhiều nơi ở Huế vẫn ngập sâu

Nhiều nơi ở Huế vẫn ngập sâu

Nhiều nơi ở Huế vẫn ngập sâu

Nhiều nơi ở Huế vẫn ngập sâu

Nhiều nơi ở Huế vẫn ngập sâu

Nhiều nơi ở Huế vẫn ngập sâu

Nhiều nơi ở Huế vẫn ngập sâu

Nhiều nơi ở Huế vẫn ngập sâu

Nhiều nơi ở Huế vẫn ngập sâu

Nhiều nơi ở Huế vẫn ngập sâu

Nhiều nơi ở Huế vẫn ngập sâu

Giang Huy

Nguồn: VnExpress.net