Những căn nhà siêu mỏng sau mở đường ở Sài Gòn

3
Những căn nhà siêu mỏng sau mở đường ở Sài Gòn

Những căn nhà siêu mỏng sau mở đường ở Sài Gòn

Những căn nhà siêu mỏng sau mở đường ở Sài Gòn

Những căn nhà siêu mỏng sau mở đường ở Sài Gòn

Những căn nhà siêu mỏng sau mở đường ở Sài Gòn

Những căn nhà siêu mỏng sau mở đường ở Sài Gòn

Những căn nhà siêu mỏng sau mở đường ở Sài Gòn

Những căn nhà siêu mỏng sau mở đường ở Sài Gòn

Những căn nhà siêu mỏng sau mở đường ở Sài Gòn

Những căn nhà siêu mỏng sau mở đường ở Sài Gòn

Những căn nhà siêu mỏng sau mở đường ở Sài Gòn

Những căn nhà siêu mỏng sau mở đường ở Sài Gòn

Những căn nhà siêu mỏng sau mở đường ở Sài Gòn

Những căn nhà siêu mỏng sau mở đường ở Sài Gòn

Những căn nhà siêu mỏng sau mở đường ở Sài Gòn

Những căn nhà siêu mỏng sau mở đường ở Sài Gòn

Những căn nhà siêu mỏng sau mở đường ở Sài Gòn

Những căn nhà siêu mỏng sau mở đường ở Sài Gòn

Những căn nhà siêu mỏng sau mở đường ở Sài Gòn

Những căn nhà siêu mỏng sau mở đường ở Sài Gòn

Hữu Khoa – Gia Minh

Nguồn: VnExpress.net