Những hiện vật thời vua Gia Long

3
Những hiện vật thời vua Gia Long

Những hiện vật thời vua Gia Long

Những hiện vật thời vua Gia Long

Những hiện vật thời vua Gia Long

Những hiện vật thời vua Gia Long

Những hiện vật thời vua Gia Long

Những hiện vật thời vua Gia Long

Những hiện vật thời vua Gia Long

Những hiện vật thời vua Gia Long

Những hiện vật thời vua Gia Long

Những hiện vật thời vua Gia Long

Những hiện vật thời vua Gia Long

Những hiện vật thời vua Gia Long

Những hiện vật thời vua Gia Long

Những hiện vật thời vua Gia Long

Những hiện vật thời vua Gia Long

Những hiện vật thời vua Gia Long

Những hiện vật thời vua Gia Long

Những hiện vật thời vua Gia Long

Những hiện vật thời vua Gia Long

Những hiện vật gợi nhớ vua Gia Long

 
 

Một số hiện vật trưng bày tại triển lãm. Video: Võ Thạnh

Võ Thạnh

Nguồn: VnExpress.net