Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

8
Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Lớp học hợp xướng ở Maya School

 
 


Học sinh tập luyện trong câu lạc bộ hợp xướng của trường.

Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Những lớp học đặc biệt theo phong cách Montessori

Ngọc Thành – Dương Tâm

Nguồn: VnExpress.net