Những nét phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

2
Những nét phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nét phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nét phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nét phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nét phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nét phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nét phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nét phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nét phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nét phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nét phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nét phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nét phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nét phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nét phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nét phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nét phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nét phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nét phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nét phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh tư liệu tại triển lãm

Nguồn: VnExpress.net