Những nhà vệ sinh công cộng độc đáo ở Nhật

3
Những nhà vệ sinh công cộng độc đáo ở Nhật

Những nhà vệ sinh công cộng độc đáo ở Nhật

Những nhà vệ sinh công cộng độc đáo ở Nhật

Những nhà vệ sinh công cộng độc đáo ở Nhật

Những nhà vệ sinh công cộng độc đáo ở Nhật

Những nhà vệ sinh công cộng độc đáo ở Nhật

Những nhà vệ sinh công cộng độc đáo ở Nhật

Những nhà vệ sinh công cộng độc đáo ở Nhật

Những nhà vệ sinh công cộng độc đáo ở Nhật

Những nhà vệ sinh công cộng độc đáo ở Nhật

Những nhà vệ sinh công cộng độc đáo ở Nhật

Những nhà vệ sinh công cộng độc đáo ở Nhật

Những nhà vệ sinh công cộng độc đáo ở Nhật

Những nhà vệ sinh công cộng độc đáo ở Nhật

Những nhà vệ sinh công cộng độc đáo ở Nhật

Những nhà vệ sinh công cộng độc đáo ở Nhật

Những nhà vệ sinh công cộng độc đáo ở Nhật

Những nhà vệ sinh công cộng độc đáo ở Nhật

Những nhà vệ sinh công cộng độc đáo ở Nhật

Những nhà vệ sinh công cộng độc đáo ở Nhật

Những nhà vệ sinh công cộng độc đáo ở Nhật

Những nhà vệ sinh công cộng độc đáo ở Nhật

Thu Nguyệt (Theo Dezeen)

Ảnh: Satoshi Nagare

Nguồn: VnExpress.net