Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

6
Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Thi Quân (ảnh: VnExpress Marathon)

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Những runner cán đích đầu tiên trên đường chạy nhí

Nguồn: VnExpress.net