Những runner đặc biệt đến nhận Bib VnExpress Marathon Huế

6
Những runner đặc biệt đến nhận Bib VnExpress Marathon Huế

Những runner đặc biệt đến nhận Bib VnExpress Marathon Huế

Những runner đặc biệt đến nhận Bib VnExpress Marathon Huế

Những runner đặc biệt đến nhận Bib VnExpress Marathon Huế

Những runner đặc biệt đến nhận Bib VnExpress Marathon Huế

Những runner đặc biệt đến nhận Bib VnExpress Marathon Huế

Những runner đặc biệt đến nhận Bib VnExpress Marathon Huế

Những runner đặc biệt đến nhận Bib VnExpress Marathon Huế

Những runner đặc biệt đến nhận Bib VnExpress Marathon Huế

Những runner đặc biệt đến nhận Bib VnExpress Marathon Huế

Những runner đặc biệt đến nhận Bib VnExpress Marathon Huế

Những runner đặc biệt đến nhận Bib VnExpress Marathon Huế

Những runner đặc biệt đến nhận Bib VnExpress Marathon Huế

Những runner đặc biệt đến nhận Bib VnExpress Marathon Huế

Những runner đặc biệt đến nhận Bib VnExpress Marathon Huế

Những runner đặc biệt đến nhận Bib VnExpress Marathon Huế

Những runner đặc biệt đến nhận Bib VnExpress Marathon Huế

Những runner đặc biệt đến nhận Bib VnExpress Marathon Huế

Những runner đặc biệt đến nhận Bib VnExpress Marathon Huế

Những runner đặc biệt đến nhận Bib VnExpress Marathon Huế

Thi Quân (ảnh: VnExpress Marathon)

Nguồn: VnExpress.net