Những sinh vật đặc hữu ở nóc nhà tỉnh Gia Lai

3
Những sinh vật đặc hữu ở

Những sinh vật đặc hữu ở ‘nóc nhà’ tỉnh Gia Lai

Những sinh vật đặc hữu ở

Những sinh vật đặc hữu ở ‘nóc nhà’ tỉnh Gia Lai

Những sinh vật đặc hữu ở

Những sinh vật đặc hữu ở ‘nóc nhà’ tỉnh Gia Lai

Những sinh vật đặc hữu ở

Những sinh vật đặc hữu ở ‘nóc nhà’ tỉnh Gia Lai

Những sinh vật đặc hữu ở

Những sinh vật đặc hữu ở ‘nóc nhà’ tỉnh Gia Lai

Những sinh vật đặc hữu ở

Những sinh vật đặc hữu ở ‘nóc nhà’ tỉnh Gia Lai

Những sinh vật đặc hữu ở

Những sinh vật đặc hữu ở ‘nóc nhà’ tỉnh Gia Lai

Những sinh vật đặc hữu ở

Những sinh vật đặc hữu ở ‘nóc nhà’ tỉnh Gia Lai

Những sinh vật đặc hữu ở

Những sinh vật đặc hữu ở ‘nóc nhà’ tỉnh Gia Lai

Những sinh vật đặc hữu ở

Những sinh vật đặc hữu ở ‘nóc nhà’ tỉnh Gia Lai

Trần Hoá

Ảnh: Nguyễn Ái Tâm

Nguồn: VnExpress.net