Những thành phố Mỹ hoá tro tàn do cháy rừng

2
Những thành phố Mỹ hoá tro tàn do cháy rừng

Những thành phố Mỹ hoá tro tàn do cháy rừng

Những thành phố Mỹ hoá tro tàn do cháy rừng

Những thành phố Mỹ hoá tro tàn do cháy rừng

Những thành phố Mỹ hoá tro tàn do cháy rừng

Những thành phố Mỹ hoá tro tàn do cháy rừng

Những thành phố Mỹ hoá tro tàn do cháy rừng

Những thành phố Mỹ hoá tro tàn do cháy rừng

Những thành phố Mỹ hoá tro tàn do cháy rừng

Những thành phố Mỹ hoá tro tàn do cháy rừng

Những thành phố Mỹ hoá tro tàn do cháy rừng

Những thành phố Mỹ hoá tro tàn do cháy rừng

Những thành phố Mỹ hoá tro tàn do cháy rừng

Những thành phố Mỹ hoá tro tàn do cháy rừng

Những thành phố Mỹ hoá tro tàn do cháy rừng

Những thành phố Mỹ hoá tro tàn do cháy rừng

Những thành phố Mỹ hoá tro tàn do cháy rừng

Những thành phố Mỹ hoá tro tàn do cháy rừng

Ảnh: Reuters, AP

Nguồn: VnExpress.net