Niềm vui hết cách ly của người về từ Guinea Xích đạo

5
Niềm vui hết cách ly của người về từ Guinea Xích đạo

Niềm vui hết cách ly của người về từ Guinea Xích đạo

Niềm vui hết cách ly của người về từ Guinea Xích đạo

Niềm vui hết cách ly của người về từ Guinea Xích đạo

Niềm vui hết cách ly của người về từ Guinea Xích đạo

Niềm vui hết cách ly của người về từ Guinea Xích đạo

Niềm vui hết cách ly của người về từ Guinea Xích đạo

Niềm vui hết cách ly của người về từ Guinea Xích đạo

Niềm vui hết cách ly của người về từ Guinea Xích đạo

Niềm vui hết cách ly của người về từ Guinea Xích đạo

Niềm vui hết cách ly của người về từ Guinea Xích đạo

Niềm vui hết cách ly của người về từ Guinea Xích đạo

Niềm vui hết cách ly của người về từ Guinea Xích đạo

Niềm vui hết cách ly của người về từ Guinea Xích đạo

Niềm vui hết cách ly của người về từ Guinea Xích đạo

Niềm vui hết cách ly của người về từ Guinea Xích đạo

Niềm vui hết cách ly của người về từ Guinea Xích đạo

Niềm vui hết cách ly của người về từ Guinea Xích đạo

Niềm vui hết cách ly của người về từ Guinea Xích đạo

Niềm vui hết cách ly của người về từ Guinea Xích đạo

Niềm vui hết cách ly của người về từ Guinea Xích đạo

Niềm vui hết cách ly của người về từ Guinea Xích đạo

Ảnh: Ngọc Thành
Nội dung: Chi Lê

Nguồn: VnExpress.net