Nơi người dân được xây chuồng bò hơn 200 triệu đồng

2
Nơi người dân được xây chuồng bò hơn 200 triệu đồng

Nơi người dân được xây chuồng bò hơn 200 triệu đồng

Nơi người dân được xây chuồng bò hơn 200 triệu đồng

Nơi người dân được xây chuồng bò hơn 200 triệu đồng

Nơi người dân được xây chuồng bò hơn 200 triệu đồng

Nơi người dân được xây chuồng bò hơn 200 triệu đồng

Nơi người dân được xây chuồng bò hơn 200 triệu đồng

Nơi người dân được xây chuồng bò hơn 200 triệu đồng

Nơi người dân được xây chuồng bò hơn 200 triệu đồng

Nơi người dân được xây chuồng bò hơn 200 triệu đồng

Nơi người dân được xây chuồng bò hơn 200 triệu đồng

Nơi người dân được xây chuồng bò hơn 200 triệu đồng

Nơi người dân được xây chuồng bò hơn 200 triệu đồng

Nơi người dân được xây chuồng bò hơn 200 triệu đồng

Nơi người dân được xây chuồng bò hơn 200 triệu đồng

Nơi người dân được xây chuồng bò hơn 200 triệu đồng

Nơi người dân được xây chuồng bò hơn 200 triệu đồng

Nơi người dân được xây chuồng bò hơn 200 triệu đồng

Nơi người dân được xây chuồng bò hơn 200 triệu đồng

Nơi người dân được xây chuồng bò hơn 200 triệu đồng

Hạng mục chuồng bò

 
 


Chồng bò trong đề án.

Nguyễn Hải

Nguồn: VnExpress.net